Hoppa till huvudinnehåll

Dataintegritet

Vårt åtagande gällande integritet 

Den här webbplatsen ocuwellness.se ("webbplats" eller "tjänst") drivs av Santen Sweden Filial, Evenemangsgatan 31A, 169 79 Solna, www.santen.se  ("Santen") för att erbjuda våra webbplatsbesökare ("du", "dina" eller "webbplatsanvändare") torra ögonsjukdomar, receptfria behandlingar för torra ögonsjukdomar.   

På Santen är vi medvetna om vikten av, och är helt och hållet engagerade i att skydda sekretessen för personuppgifter som rör alla individer som vi interagerar med – inklusive patienter, allmänheten, sjukvårdspersonal och affärspartners. 

Inledning 

Den här integritetspolicyn ("Policyn") beskriver hur Santen samlar in, bearbetar och skyddar personuppgifter för de individer som vi interagerar med. Denna policy är utformad för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder vår webbplats eller interagerar med oss. 

Individer rekommenderas att läsa igenom denna policy noggrant innan de lämnar ut personuppgifter genom kommunikation med Santen för att begära förtydliganden och/eller mer information om det tillgängliga utbildningsmaterialet som publiceras på denna webbplats. Genom att besöka vår webbplats eller genom att ge oss dina personuppgifter godkänner och samtycker du till insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. 

Denna policys omfattning 

Denna policy är särskilt avsedd att ge information till våra webbplatsanvändare, allmänheten som interagerar med Santen och patienter som använder Santens produkter. 

Personuppgifter som vi samlar in 

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter om dig, inklusive men inte begränsat till: 

 • Allmänna identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter, till exempel namn, postadress och/eller e-postadress, telefonnummer när du skickar en fråga till Santen efter att ha besökt/använt vår webbplats; 

 • Yrkesuppgifter, till exempel din företagsadress, e-postadress, telefonnummer, din yrkestitel/befattning efter eventuell kommunikation som du kan ha med oss där du uttrycker ditt intresse för Santens verksamhet; 

 • Digitala data som genereras från din användning av vår webbplats, till exempel IP-adress, typ och version av webbläsare, tidszon, hur länge användaren stannar på en enskild sida, analys av den interna sökvägen och/eller andra parametrar som rör användarens operativsystem och datormiljö, typer och versioner av plug-in-program för webbläsare, operativsystem och plattform samt andra data som överförs via cookies. Dessa uppgifter samlas in och används endast på ett aggregerat och inte omedelbart identifierbart sätt; de kan bland annat användas för att fastställa ansvar i händelse av hypotetiska brott mot webbplatsen eller på begäran av offentliga myndigheter. 

Observera att Santen inte kommer att samla in och behandla dina finansiella och ekonomiska uppgifter. 

Sätt att få tillgång till personuppgifter 

I de flesta fall samlar Santen in data direkt från dig, men ibland får vi data om dig från offentliga datakällor eller datakällor från tredje part, inklusive men inte begränsat till fall där Santen kan samla in data från din dator eller andra enheter som du använder när du besöker Santens webbplats, till exempel internetprotokoll (IP), domännamn, internetleverantör, data om datum och tid för din förfrågan och annan information som tillhandahålls av spårningstekniker (till exempel genom Google Analytics). Se vår [LÄGG TILL LÄNK TILL SPECIFIK LOKAL Cookie-policy] för mer information om hur vi använder cookies. 

När du ombeds att lämna personuppgifter kan du tacka nej. Men om du väljer att inte lämna uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig ytterligare tjänster, kan det hända att vi inte kan ge dig sådan information. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Santen kommer att samla in, lagra och på annat sätt behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla allmän information om sjukdomar med torra ögon, receptfria behandlingar för torra ögonsjukdomar eller för ändamål som är tillåtna enligt gällande lagar, inklusive den svenska dataskyddslagen (2018:218), i dess ändrade och gällande lydelse, och på de villkor som anges i denna policy. Genom att registrera dig och använda denna webbplats ger du Santen ditt uttryckliga tillstånd att behandla dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster till dig och för andra kompatibla ändamål som beskrivs närmare nedan: 

 • Hantera våra relationer/kommunikationer med enskilda personer: till exempel svara på frågor och kommentarer eller förfrågningar om vårt utbildningsmaterial online. 

 • Webbplatsfunktioner: analysera din användning av vår webbplats och samla in feedback för att se till att innehållet på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet. 

 • Tillhandahålla och hantera ditt användar-/kundkonto. 

 • Tillhandahålla och hantera din tillgång till vår webbplats. 

 • Anpassa och skräddarsy din upplevelse på vår webbplats. 

 • Tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. 

 • Anpassa och skräddarsy våra produkter och tjänster för dig. 

 • Förse dig med nyhetsbrev, kampanjer, varningar, produktlanseringar, tävlingar, erbjudanden och andra uppdateringar om produkter och tjänster på vår webbplats (du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken för att avsluta prenumeration längst ner i varje e-postmeddelande som du får eller genom att kontakta oss). 

 • Marknadsundersökning. 

Santen kommer att behandla personuppgifter för andra ändamål, när det är lagligt att göra det eller när Santen är juridiskt förpliktigade att göra det. 

Rättslig grund för behandlingen 

Santen behandlar personuppgifter på grundval av ett eller flera av följande villkor: 

 • Om du har gett ditt samtycke (i sådana fall kan samtycket återkallas när som helst och utan att ange några skäl); 

 • Om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi har (till exempel för att uppfylla våra kvalitets- och säkerhetsförpliktelser); 

 • Om det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, eller 

 • Om vi kan förlita oss på våra överordnade legitima intressen. 

Omdirigering till andra webbplatser 

Från den här webbplatsen kan du via särskilda länkar ansluta till andra webbplatser som tillhör tredje part. Santen stöder eller rekommenderar inte innehållet eller tjänsterna på dessa webbplatser och tar inget ansvar för behandlingen av personuppgifter eller någon aktivitet av eller innehåll på webbplatser från tredje part som vår webbplats innehåller länkar till. Vi uppmuntrar dig att läsa och vara medveten om integritetspolicyn och alla andra policyer, för varje webbplats du besöker. Kom ihåg att uttalandena i denna policy endast gäller information som samlas in av Santen. 

Plats för databehandling och överföringssätt 

Santen Sweden Filial finns i Sverige. Santen har även dotterbolag i Japan och andra länder runt om i världen. Personuppgifter om dig kan vara tillgängliga för Santens EMEA-anslutna företag samt, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, för Santens anslutna företag utanför Europeiska unionen ("EU")/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") och för utvalda säljare och partners som är etablerade i Storbritannien, EU/EES eller globalt. 

När Santen behandlar personuppgifter i länder som kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd som i de länder där Santen har sitt säte, Sverige, kommer Santen att genomföra rimliga och lämpliga juridiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa säkerheten i behandlingen och i synnerhet för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. 

I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå kommer Santen att tillämpa lämpliga mekanismer för dataöverföring (till exempel EU:s standardavtalsklausuler) eller någon annan officiellt godkänd mekanism för dataöverföring, för alla gränsöverskridande dataöverföringar från Sverige till ett dotterbolag eller en tredje part (personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde) som är belägen i ett tredjeland utanför Sverige och/eller utanför EU/EES, i syfte att säkra sådana överföringar och uppnå en adekvat nivå av dataskydd. 

Avtal med tredje part och internationella dataöverföringar 

Som personuppgiftsansvarig strävar Santen efter att skapa en hög nivå av dataskydd och integritet för sina registrerade och partners. För detta ändamål har Santen utvecklat och använder specifika sekretess- och säkerhetsrelaterade formuleringar i sina avtalsöverenskommelser med tredjepartsleverantörer som agerar till förmån för Santen som databehandlare i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Genom sina avtalsarrangemang som är förenliga med integritetsskyddet fastställer Santen omfattningen, föremålet, varaktigheten och syftet med de databehandlingsaktiviteter som utförs av dess personuppgiftsbiträden och deras eventuella underbiträden samt vilka typer av personuppgifter som behandlas och vilka kategorier av registrerade som berörs. Dessutom ges närmare uppgifter om tjänsteleverantörens skyldigheter i sin roll som personuppgiftsbiträde, vilket bland annat omfattar sekretessförpliktelser, det förfarande som ska följas i händelse av ett dataintrång, samarbete vid förfrågningar från registrerade personer och myndigheter, stöd vid genomförandet av konsekvensbedömningar av dataskyddet, internationella mekanismer för överföring av uppgifter som ska tillämpas vid gränsöverskridande överföringar av uppgifter, särskilda regler för noggrannhet och anställning av underbiträden, genomförande av lämpliga säkerhetsåtgärder och åtaganden om gottgörelse vid personuppgiftsintrång. 

Våra tjänsteleverantörer är skyldiga att vara transparenta och informera oss i förväg om sina dotterbolag och eventuella externa samarbetspartners (som agerar som underbiträden) som kan vara involverade i behandlingsaktiviteter. Om en tjänsteleverantör och/eller någon av dess samarbetspartners befinner sig utanför Sverige, begär vi vid behov att de också genomför lämpliga mekanismer för dataöverföring med sådana tredje parter för att täcka eventuella vidareöverföringar, särskilt EU:s standardavtalsklausuler eller andra godkända överföringsmekanismer, i avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå och/eller andra dataskyddsrelaterade certifieringar som genomförs av sådana tredje parter. Detta tillvägagångssätt fastställer och upprätthåller en hög nivå av dataskydd och integritet för de personer som vi interagerar med i Sverige och vidare. 

Utlämnande av personuppgifter 

Personuppgifter sprids inte till ospecificerade mottagare. Santen lämnar ut dina personuppgifter till tredje part på grundval av ett behov av att känna till dem när detta är skäligen tillåtet för att fullfölja sina legitima affärsmål och när det krävs enligt tillämplig lag. Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut i enligt tillämpliga lagar och lämpliga skyddsåtgärder genom avtalsöverenskommelser kommer att upprättas för att skydda dina personuppgifter. 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part som vi har ett avtalsförhållande med för att leverera produkter och tjänster till dig för vår räkning. Det kan handla om betalningshantering, leverans av varor, sökmotorfunktioner, reklam och marknadsföring. I vissa fall kan tredje parter kräva tillgång till vissa av eller alla dina uppgifter. Om några av dina uppgifter krävs för ett sådant ändamål kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med dina rättigheter, våra skyldigheter och den tredje partens skyldigheter enligt lag.  

För mer detaljerad information om dessa personuppgiftsbiträden och för en kopia av de relevanta dataskyddsbestämmelserna kan du skicka ett e-postmeddelande till Santen EMEA Privacy Office på privacy-emea@santen.com

Säkerhet och lagring av uppgifter 

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna policy, tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd samt internationella säkerhetsstandarder. Alla uppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och nås och används i enlighet med våra säkerhetsprinciper och standarder. Santen har infört rimliga fysiska, tekniska och administrativa kontroller och skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Sådana åtgärder kan omfatta, men är inte begränsade till: brandväggar, åtkomstkontroller, kryptering av information när den lagras, åtskillnad av arbetsuppgifter och liknande säkerhetsprotokoll. Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till ett begränsat antal Santen-anställda vars arbetsuppgifter rimligen kräver sådan information och tredje parter som Santen har avtal med för att utföra affärsverksamhet för Santens räkning. Våra anställda har fått utbildning om vikten av integritet och hur man hanterar och hanterar personlig information på ett lämpligt och säkert sätt. 

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de syften för vilka uppgifterna samlades in och alla andra tillåtna relaterade syften. 

För reklam och e-postmarknadsföring kan vi lagra dina personuppgifter tills vi får en begäran om att ta bort dem eller högst 3 år efter det att en e-postadress har blivit inaktiv.   

Uppgifter kan sparas under en längre tid om tillämpliga lagar eller förordningar kräver eller tillåter Santen att göra det. När dina uppgifter inte längre behövs kommer de antingen att anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt (och den anonymiserade informationen kan behållas) eller förstöras på ett säkert sätt. 

 

Automatiserat beslutsfattande 

Automatiserat beslutsfattande som en del av denna webbplats är begränsat enbart till att hantera dina profilpreferenser och andra uppgifter från dig för att underlätta din tillgång till webbplatsen och därmed till våra produkter och tjänster. Vi kommer också att analysera din användning av plattformen för att anpassa dess innehåll till dina intressen och preferenser och skicka dig e-postmeddelanden med relaterat innehåll och uppdateringar med ditt uttryckliga tillstånd.  

Du har rätt att invända mot sådant automatiserat beslutsfattande genom att kontakta oss på privacy-emea@santen.com närsomhelst.  

Prenumeration på vårt nyhetsbrev 

På vår webbplats kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna, bloggarna och erbjudandena. Baserat på ditt samtycke kommer vi att samla in och använda den e-postadress som du anger för att tillhandahålla dig nyhetsbrevet. 

När du har prenumererat på nyhetsbrevet på vår webbplats aktiveras din prenumeration automatiskt.  

För att förhindra missbruk av dina personuppgifter kommer vi att logga din prenumeration och bekräftelse, registrera den IP-adress som du använder när du prenumererar, tidpunkten för din prenumeration och bekräftelse, de meddelanden som vi skickar om din prenumeration och formuleringen av din prenumeration och bekräftelse. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att få vårt nyhetsbrev. För att meddela att du vill avsluta din prenumeration skickar du ett e-postmeddelande till: unsubscribe@santen.com eller genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan (under dina dataskyddsrättigheter och kontaktinformation). 

Dina dataskyddsrättigheter 

Enligt gällande lagar och med förbehåll för eventuella juridiska begränsningar kan du ha rätt att begära att vi ska: 

 • Ge dig ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter; 

 • Ge dig tillgång till de personuppgifter som vi har om dig; 

 • Uppdatera eventuella felaktigheter i de personuppgifter som vi har och som visat sig vara felaktiga eller ofullständiga; 

 • Radera alla personuppgifter som vi inte längre har en laglig grund att använda; 

 • Ge dig eller en tredje part en kopia av dina uppgifter i digitalt format (dataportabilitet); 

 • Stoppa en viss behandling när du återkallar ditt samtycke; 

 • Invända mot all behandling som grundar sig på legitima intressen eller allmänt intresse av att behandla information, såvida inte våra skäl för att genomföra behandlingen väger tyngre än eventuella skador på dina dataskyddsrättigheter, och 

 • Begränsa vissa aspekter av behandlingen av dina uppgifter. 

Alla förfrågningar som rör dataskydd ska ställas till Santen privacy EMEA-kontoret på privacy-emea@santen.com

Om vi inte hanterar din begäran i tid, eller om du inte är nöjd med vårt svar på utövandet av dessa rättigheter, har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Ytterligare information och kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) finns på www.imy.se.  

Uppdatering av policy 

Santen förbehåller sig rätten att ändra denna policy från tid till annan för att återspegla tekniska framsteg, juridiska och regulatoriska förändringar och Santens affärspraxis, i enlighet med gällande lagar. Om Santen ändrar sina integritetsrutiner kommer en uppdaterad version av denna policy att återspegla dessa ändringar genom att publicera alla revideringar med respektive uppdatering av det ikraftträdandedatum som anges längst ner i denna policy. Vi uppmanar dig därför att regelbundet besöka den här sidan för att hålla dig informerad om hur vi använder dina personuppgifter. 

Kontaktinformation 

Om du har några frågor om denna policy, eller om du vill få mer information om Santens integritetsrutiner, kontakta Santens sekretesskontor EMEA via e-post på privacy-emea@santen.com

Senast uppdaterat: 31 augusti 2022